Hệ thống phun sương

  Thông số thiết bị:

  – BỘ PS 10:
  Máy nén (cái): 1
  Béc + Nối Béc (cái): 10
  Lọc + Van Khóa (cái): 1

  – BỘ PS 20:
  Máy nén (cái): 1
  Béc + Nối Béc (cái): 20
  Lọc + Van Khóa (cái): 1

  – BỘ PS 30:
  Máy nén (cái): 1
  Béc + Nối Béc (cái): 30
  Lọc + Van Khóa (cái): 1

  – BỘ PS 40:
  Máy nén (cái): 1
  Béc + Nối Béc (cái): 40
  Lọc + Van Khóa (cái): 1

  – BỘ PS 50:
  Máy nén (cái): 1
  Béc + Nối Béc (cái): 50
  Lọc + Van Khóa (cái): 1

  – BỘ PS 60:
  Máy nén (cái): 1
  Béc + Nối Béc (cái): 60
  Lọc + Van Khóa (cái): 1

  – BỘ PS 70:
  Máy nén (cái): 1
  Béc + Nối Béc (cái): 70
  Lọc + Van Khóa (cái): 1

  Danh mục: