Máy làm mát di động

4,800,000  Khách hàng nếu lấy thuế +10%
6,720,000  Khách hàng nếu lấy thuế +10%
4,200,000  Khách hàng nếu lấy thuế +10%
8,680,000  Khách hàng nếu lấy thuế +10%
2,800,000  Khách hàng nếu lấy thuế +10%
3,200,000  Khách hàng nếu lấy thuế +10%
3,400,000  Khách hàng nếu lấy thuế +10%
3,500,000  Khách hàng nếu lấy thuế +10%
4,500,000  Khách hàng nếu lấy thuế +10%
4,900,000  Khách hàng nếu lấy thuế +10%
7,200,000  Khách hàng nếu lấy thuế +10%
12,400,000  Khách hàng nếu lấy thuế +10%
16,250,000  Khách hàng nếu lấy thuế +10%
13,621,000  Khách hàng nếu lấy thuế +10%
17,469,000  Khách hàng nếu lấy thuế +10%
20,364,000  Khách hàng nếu lấy thuế +10%
90,014,000  Khách hàng nếu lấy thuế +10%
47,578,000  Khách hàng nếu lấy thuế +10%
16,525,000  Khách hàng nếu lấy thuế +10%

Máy làm mát công nhiệp

11,385,000  Khách hàng nếu lấy thuế +10%
9,200,000  Khách hàng nếu lấy thuế +10%
6,750,000  Khách hàng nếu lấy thuế +10%
12,500,000  Khách hàng nếu lấy thuế +10%
9,980,000  Khách hàng nếu lấy thuế +10%
7,980,000  Khách hàng nếu lấy thuế +10%
7,530,000  Khách hàng nếu lấy thuế +10%
7,290,000  Khách hàng nếu lấy thuế +10%

Hệ thống phun sương